ברסלב - כאייל תערוג - שיחות הרן - אות עט

file_360_848X400.jpg

בס"ד
 
שיחות הר"ן , אות - ע"ט
 
מה שכשאדם מתחיל לכנוס בעבודת השם ולהתקרב לצדיק האמת, באים עליו הרהורים ובלבולים גדולים, זה כמו למשל: כלי מים שמתחילה נראה כאילו המים צלולים, ואחר-כך כששופתין ומעמידין המים אצל האש ומתחיל להתבשל, אזי מתבלבל המים ומעלה הרתיחה כל הפסולת שהיה במים ועולה כל הפסולת למעלה. וצריך שיעמוד אחד להסיר חלאת ופסולת המים בכל פעם. ומתחלה נדמה כאלו המים צלולים לגמרי ואחר כך נראה הפסולת שבמים העולה בכל פעם למעלה, ואזי כשמסירין בכל פעם חלאת ופסולת המים אזי אחר כך נשארין המים צלולים וזכים באמת כראוי:


כמו כן, ממש קודם שמתחיל האדם לכנוס בעבודת ה', אזי הטוב והרע מעורבין בו ומחמת שהם מעורבים מאד אין נראה הפסולת והרע שבו כלל, כי הם מעורבים יחד לגמרי, הרע עם הטוב. אך אחר כך כשמתחיל ליכנס בעבודת השם ומתקרב לצדיק האמת אזי מתחיל להזדכך ולהתברר, ואזי עולה הפסולת והרע בכל פעם למעלה כמשל הנזכר לעיל. וצריך שיעמוד אחד שיסיר ממנו חלאתו ופסולתו בכל פעם ואזי ישאר אחר כך זך וצלול לגמרי באמת כראוי:


היה אפשר להוציא הפסולת והרפש מיד מהאנשים שהיו בגשמיות מתחלה ונתקרבו להשם יתברך. אך מה יהיה, אם יהיה 'מוציא הרפש' יוציא הרפש עם המוח מאחר שמעורב הכל יחד. על כן ההכרח להיות מתון מתון עד שיזדכך מעט מעט:

השאר תגובה

0