הרב

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
elementor_library
product

גוי ששואל איך מגיעים לכנסיה האם מותר להשיב לו?

הרב עופר ארז

תוכן עניינים

שאלה: גוי עצר עם רכבו לידי ברמזור ושאל אותי את הדרך להגיע לכנסיה שנמצאת בקרבת מקום. האם מותר לי לכוין אותו איך להגיע לשם?

תשובה: אסור מהתורה להכשיל אדם שיעבור עבירה, וכגון להגיש לו מאכל שאסור באכילה כדי שיאכלנו, שנאמר ולפני עיור לא תתן מכשול. אלא שלימדונו חז"ל (ע"ז ו.) שאין איסור לפני עיור אלא כשהדבר תלוי באדם אחד בלבד, ובלעדי סיועו לא יוכל לעבור את העבירה, אבל אם יכול לעבור את העבירה בדרכים נוספות, אזי זה שעוזרו לעבור עבירה אינו עובר על איסור לפני עיור לא תתן מכשול. אולם כתבו התוס' (שבת ג.) שגם כשאינו עובר על איסור לפני עיור, מכל מקום עובר על איסור מסייע ידי עוברי עבירה. וההבדל ביניהם, שאיסור לפני עיור הוא מן התורה, ואיסור מסייע הוא מדרבנן.

והנה בגמ' (פסחים כב.) מבואר שאיסור לפני עיור נוהג גם בגוי (במצוות שהוא חייב בהן), ולכן אמרו שם שאסור להושיט לגוי אבר מן החי שיאכלנו (שזה אחד מז' מצוות האסורים על בני נח), עיי"ש. ויש לעיין אם גם איסור מסייע שייך בגוי, וראה בשו"ת יביע אומר ח"ב (אור"ח סי' טו אות א-יא) שהביא שנחלקו בזה הפוסקים, עיי"ש.

ונראה שבנידוננו יש לצרף סברת הפוסקים שאין הגוי מצווה על השיתוף. דהיינו שאיסור עבודה זרה שאסור גם אצל הגוים היינו עבודה זרה ממש (כגון אלו שמשתחוים לפסל וכדו'), אבל המאמין גם בהשי"ת וגם בכח נוסף (וכך היא בכת הנצרות) יש אומרים שאין הגוי מוזהר על כך, וכ"כ הרמ"א (יו"ד סי' קנו). ואמנם יש פוסקים שכתבו שהגוי מוזהר גם על השיתוף, וראה בשו"ת יחוה דעת ח"ד (סי' מה בהערה) שהביא דבריהם, והחמיר בנידונו שם. אולם במקום אחר (ח"ו עמ' שג) סמך על דברי המקילים בנידונו, עיי"ש. ונראה שגם בנידוננו יש לצרף דעת המקילים שאין איסור מסייע נוהג בגוי, ויש להקל בזה, ודו"ק.

בסיכום: גוי שמבקש להראות לו את הדרך כיצד מגיעים לכנסיה, מותר לסייע לו ולהסביר לו את הדרך.

מאת הרב יניב בוזגלו שליט"א

מאת הרב יניב בוזגלו שליט"א

מאת הרב יניב בוזגלו שליט"א

שתף עם חברים

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב telegram
Telegram
הרב עופר ארז

בעניין האבות הקדושים

ממשיכים לעסוק בעניין האבות הקדושים נגיד בקצרה נקודה שקצת דיברנו עליה בשבוע שעבר. הגמרא במסכת ברכות אומרת שאין קורין אבות אלא לשלושה, לאברהם

Read More »
תרגום לשפות »
כלי נגישות

השאירו פרטים לברכה אישית מהרב עופר ארז שליט"א

עופר ארז