הרב

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
elementor_library
product

האם מותר לעשות דיאטה בשבת?

הרב עופר ארז דיאטה בשבת

תוכן עניינים

שאלה: האם מותר להימנע בשבת מאכילת דברים משמינים, כשעיקר כוונתו כדי שלא ישמין?

תשובה: בשבת ישנה מצות עונג שבת, ונחלקו הפוסקים אם היא מצוה מן התורה או מדרבנן, עי' בביאור הלכה (סי' רנ סעי' א ד"ה ישכים) שכתב שדעת הרמב"ם שעונג שבת הוא מדרבנן. וראה עוד בשער הציון (סי' רמב סק"א) שכתב לדייק מדברי הבית יוסף (סי' תפז) שסובר שעונג שבת אינו אלא מדבר סופרים (אמנם ראה בהלכה ברורה חי"ג באוצרות יוסף עמ' יא שכתב לדחות ראייתו). ומרן הגר"ע יוסף זצ"ל העלה בספרו חזון עובדיה (שבת ח"א עמ' ב) שמצות עונג שבת היא מצוה מן התורה, עיי"ש.

ועל כן אסור באיסור גמור להימנע בשבת מאכילת מאכלים משמינים, כיון שמבטל בכך מצות עונג שבת, וכבר הליץ על זה הרז"ה בעל המאור (שבת לח:) "כי תקנת רבותינו היא לענג את השבת בחמין, וכל מי שאינו אוכל חמין צריך בדיקה אחריו אם הוא מין, ואם מת יתעסקו בו עממין, והמזמין לבשל ולהטמין ולענג את השבת ולהשמין, הוא המאמין, וזוכה לקץ הימין", ע"כ.

ומה שכתב מרן בשולחן ערוך (סי' רפח סעי' ג) שמי שאכילה בשבת צער היא לו, שמותר לו להתענות בשבת. הנה פשוט ששם מדובר במי שהאכילה מזיקה לו מחמת שאין הגוף מעכל היטב את המאכלים, וכגון חולה ציליאק וכדו' שאינו יכול לאכול לחם ככל אדם. אבל לא מדובר במי שמצטער משום שמשמין, אבל נהנה מעצם האכילה, ודו"ק. ואין זו אלא עצת יצר הרע כדי לבטל מהאדם מצות עונג שבת, ודי בזה.

וראיתי בשו"ת אור לציון ח"ב (עמ' קצב) שנשאל בזה, והשיב שאין להימנע מאכילת מאכלים בשבת מטעמי שמירת משקל, ויש בזה ביטול עונג שבת, והוא כדברינו.  

סיכום: מי יש לו עונג משתיית משקאות או אכילת מאכלים משמינים, אין לו להימנע מלאוכלם בשבת כדי שלא ישמין, אלא יאכל מהם מעט ויכוין לקיים מצות עונג שבת.

מאת הרב יניב בוזדלו שליט"א

מאת הרב יניב בוזגלו שליט"א

מאת הרב יניב בוזגלו שליט"א

שתף עם חברים

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב telegram
Telegram
הרב עופר ארז

בעניין האבות הקדושים

ממשיכים לעסוק בעניין האבות הקדושים נגיד בקצרה נקודה שקצת דיברנו עליה בשבוע שעבר. הגמרא במסכת ברכות אומרת שאין קורין אבות אלא לשלושה, לאברהם

Read More »
תרגום לשפות »
כלי נגישות

השאירו פרטים לברכה אישית מהרב עופר ארז שליט"א

עופר ארז