האם סעודת אירוסין שעושים בימינו היא סעודת מצוה?

כלי נגינה בעומר

תוכן עניינים

עמדתי ואתבונן האם סעודת אירוסין שעושים בימינו היא סעודת מצוה נ"מ לענין לעשותה בימי העומר ולשמוע שירים עם כלי נגינה?

הנה איתא בפסחים מט. מתני' ההולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו ולאכול סעודת אירוסין בבית חמיו ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו אם יכול לחזור ולבער ולחזור למצותו יחזור ויבער ואם לאו מבטלו בלבו ובגמ' איתא ורמינהו ההולך לאכול סעודת אירוסין בבית חמיו ולשבות שביתת הרשות יחזור מיד א"ר יוחנן לא קשיא הא ר' יהודה הא רבי יוסי דתניא סעודת אירוסין רשות דברי ר' יהודה רבי יוסי אומר מצוה והשתא דאמר רב חסדא מחלוקת בסעודה שניה אבל בסעודה ראשונה דברי הכל מצוה אפילו תימא הא והא ר' יהודה ולא קשיא הא בסעודה ראשונה הא בסעודה שניה תניא אמר רבי יהודה אני לא שמעתי אלא סעודת אירוסין אבל לא סבלונות אמר לו ר' יוסי אני שמעתי סעודת אירוסין וסבלונות

ולפי הכללים המסורים בידינו שהלכה כרבי יוסי מול רבי יהודה הלכה שסעודת סבלונות היא סעודת מצוה וכתב רש"י סבלונות. דורונות כלים נאים: א"כ בימינו שמה שנקרא סעודת אירוסין הוא למעשה סעודת נתינת המתנות היא בסעודת הסבלונות שכתוב בגמ' וכן פסק העיטור בהלכות חמץ, פסקי הרי"ד, הריא"ז בקונטרס הראיות, המאירי, המאורות, נימוקי יוסף, רבינו יהונתן מלוניל, השלמה, וכתב רבינו ירוחם נ"ה ח"ה שהרב אלברצלוני ובעל העיטור פסקו כרבי יוסי

ומרן בב"י על סברי הטור שכתב שגם סעודת סבלונות סעודת מצוה וכתב שכן כתב הרא"ש שהרב הברצלוני פסק כרבי יוסי וכן בעל העיטור הל' ביעור תמץ דף קכ שסעודת האירוסין דמתגיתין שתיהן בכלל והרי"ף טז לא כתב אלא המשנה כצורתה בלבד וכן הרמב"ם

ובשו"ע כתב רק סעודת אירוסין מ"מ לפי הכלל שבידינו שהלכה כרבי יוסי סעודת אירוסין וסעודת סבלונות הם סעודת מצוה

וכן כתב מגן אברהם סק"ט וסעודת סבלונות שהיא סעודה שניה שאחר סעודת אירוסין היא ג"כ סעודת מצוה ב"ח ד"ה ההולך וכן משמע בגמרא פסחיס מט ורא"ש פ"ג סימן ח וטור וכן כתב הריב"ש סימן ר"ס דלא כב"י ד"ה ומ"ש רבינו לאכול וכתב ר"מ מינץ סימן ק"ט הגהות אות מג דסעודת סבלונות שעושין באשכנז בלילה שקודם התופה שהחתן משלח סבלונות קודם אכילה אע"פ שעדיין לא נתארסה מקרי סעודת מצוה עכ"ל ובמדינות אלו ששולחין סבלונות זמן רב קודם החתונה ועושין סעודה שקורין סעודת קנין צריך עיון אי מקרי סעודת מצוה ונראה לי דמקרי סעודת מצוה עכ"ל

ואע"פ שהיום מקדימים את נתינת המתנות קודם האירוסין זהו מחמת התקנה שלא להפריד את הקידושין מהנישואין אבל ודאי שנתינת המתנות הנא מצוה וכן כתב חק יעקב אות י'

וכן ליקט הכף החיים אות מט וה"ה בעוגת סבלונות ט"ז ס"ק ח' מ"א ס"ק ט' חק יעקב אות י' אליה רבה אות ו' חק יוסף שם מקור חיים אות ו' מטה יהודה וכתב ודלא כפר"ח וכן כתב ערך השלחן אות ג' וכן סעודת קנין שעושין עכשיו בשעת השידוכין גם כן מקרי סעודת מצוה חק יעקב שם אליה רבה שם חק יוסף שם מקור חיים שם רבינו זלמן אות ט"ו

לכן סעודת אירוסין שבימינו שהיא סעודת סבלונות היא סעודת מצוה ומותר לשמוע שירים בכלי נגינה ולרווחא דמילתא יעשו סיום מסכת.

וכאן המקום להוסיף מה שכתוב בספרי החסידות שיום ל"ג הוא יום שבו מתחיל ניתנת הסבלונות שהרי יום החתונה הוא חג השבועות ולכן לפי דרכינו מיום זה מותר לשמוע שירים וישתדל כל אדם להכין כלי לקבל המתנות

מאת הרב יונה לגזיאל

מאת הרב יונה לגזיאל

שתף עם חברים

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב telegram
Telegram
תרגום לשפות »
כלי נגישות

השאירו פרטים לברכה אישית מהרב עופר ארז שליט"א

עופר ארז