הרב עופר ארז | מרפא הנפשות

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
product

השתתפות בתשלום הוצאות אחזקת הבנין כשאינו דר בדירה

הרב עופר ארז

תוכן עניינים

שאלה: אדם שיש בבעלותו דירה בבנין, אך אינו דר בדירה וגם אינו משכירה לאף אחד, האם עליו להשתתף בכל הוצאות אחזקת הבנין ככל שאר הדיירים?

תשובה: מובא בתוספתא (בבא מציעא פי"א ה"ט) מי שיש לו בית בחצר ואינו דר עמהם חייב לעשות עמהם דלת נגר (בריח) ומנעול, אבל לא שאר דברים.וכן פסקו הרמב"ם (פ"ה מהל' שכנים ה"ב) והשו"ע (חו"מ סימן קסא סעי' ב). ובנתיבות המשפט (שם סק"ג) הביא דברי הבית יוסף ששאר דברים היינו לעשות בית שער.

וביאר בנתיבות (שם) טעם החילוק בין מה שחייב למה שאינו חייב, לפי שבית שער הוא מטעם היזק ראיה (כמבואר בגמרא בבא בתרא ב:), וכשאינו דר ומשתמש שם ליכא היזק ראיה, אבל נגר ומנעול שהם שמירת הבתים מפני הגנבים והמזיקים חייב לתת לזה אף שאינו דר שם, ע"כ. מבואר יוצא דחובת השתתפות בהוצאות מיוסדת על מידת ההנאה והתועלת שיש לשותף בדבר, ועל כן לענין שמירת גוף הנכס שהוא נהנה מהדבר גם כשאינו במקום, הרי הוא מחוייב לשלם על דמי ההשקעה בדלת ומנעול וכדו', אבל ביחס לבית שער המיועד להגן לא על גוף הנכס אלא על שימוש השותפים הרי שכשאינו דר במקום אינו נהנה מהדבר ועל כן אינו מחוייב לשאת בדמי הוצאותיו. וכ"כ ביד רמ"ה (בבא בתרא פ"א סי' עו) דבני מבוי שאינם דרים בעיר אינם צריכים ליתן בהוצאות לחי וקורה כיון דלא דיירי בהדייהו. וכ"כ בשו"ת שיבת ציון (הובא בפתחי תשובה חו"מ סי' קסג סק"ב) דיחידים שקנו עשרה מקומות בבית הכנסת ועתה אינם מתפללים שם דאמנם חייבים בתשלום בדק הבית, אך פטורים מהוצאות שוטפות של נרות וחזן ושמש.ומבואר מכל זה שהוצאות השוטפות של דמי נקיון, תאורה, והוצאות שימוש המעלית, גינון וכיו"ב, אין לחייב את השותף כשאינו דר בבנין, כיון שאין לו שום  תועלת מהוצאות שימוש בכגון אלו, וק"ל.

בסיכום: מי שיש בבעלותו דירה בבנין מגורים, אך אינו דר בדירה וגם אינו משכירה לאף אחד, אינו חייב להשתתף בהוצאות נקיון, תאורה, והוצאות שימוש המעלית, גינון וכיו"ב, אלא רק בהוצאות השייכות לשמירת הבניין מפני נזק וגניבה, כגון שער בכניסה, אזעקה וכדו'. 

Picture of מאת הרב יניב בוזגלו שליט"א

מאת הרב יניב בוזגלו שליט"א

שתף עם חברים

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
תרגום לשפות »
כלי נגישות

השאירו פרטים לברכה אישית מהרב עופר ארז שליט"א

עופר ארז