הרב

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
elementor_library
product

להתפלל מנחה לאחר שענה ברכו של ערבית של יום חול

עופר ארז תפילת מנחה אחר שענה ברכו

תוכן עניינים

שאלה: מי שענה ברכו ביום חול (כששמע ממנין שהתפללו ערבית לאחר פלג המנחה) והוא עדיין לא התפלל מנחה, האם יכול להתפלל מנחה לאחר מכן או שצריך להתפלל ב' פעמים ערבית לשם תשלומין למנחה?

תשובה: כתב מרן בשו"ע (אור"ח סי' רסג סעי' טו) מי ששהה להתפלל מנחה בערב שבת עד שקיבלו הקהל שבת, לא יתפלל מנחה באותו בית הכנסת אלא ילך חוץ לאותו בית הכנסת ויתפלל תפילה של חול, והוא שלא קיבל שבת עמהם, אבל אם ענה וקיבל שבת עמהם אינו יכול להתפלל תפילה של חול, אלא יתפלל ערבית שתים, ע"כ.

ונחלקו האחרונים אם עונה ברכו ומכוין שלא לקבל שבת אז, ומצינו בזה ג' שיטות. שבכה"ח (אות עה ואות צה) כתב שאם עונה ברכו ומכוין שאינו מקבל את השבת עדיין שיכול להתפלל מנחה אח"כ. וכ"כ בשו"ת אגרות משה (אור"ח ח"ג סי' לז), ובשו"ת שמש ומגן ח"א (אור"ח סי' לח. וגדולה מזו כתב בח"ד סי' מד שכיון שעדיין לא התפלל מנחה מסתמא אינו מכוין לקבלת שבת, רק כעונה קדיש וקדושה). אמנם בשו"ת אור לציון ח"ב (פי"ח סעי' יא) כתב שלא מועיל מה שיחשוב, דדברים שבלב אינם דברים, אלא צריך לומר בפיו להדיא שאינו רוצה לקבל את השבת, ואז יוכל לענות ברכו ולהתפלל מנחה אחר כך. ומרן הגר"ע יוסף זצ"ל (שו"ת יחוה דעת ח"ו סי' יח, לוית חן סי' ז, הליכות עולם ח"ג פ' וירא אות ג) כתב שאף אם יתנה בפיו לא מועיל, ואם ענה ברכו לא יתפלל מנחה, והוכיח כן ממה שבאורחות חיים ובאגודה (שהם מקור דין זה) לא כתבו עצה זו שיענה ברכו ויכוין שאינו מקבל שבת. והעלה שהיותר טוב שיתנה שאינו מקבל עליו שבת ויהרהר ברכו בלבו בלבד, עכ"ד.       

אמנם כתב בשו"ת יחוה דעת (שם עמ' קז בהערה) שכל זה הוא דוקא בערב שבת, שאם ענה ברכו כבר עשאו קודש ואיך יעשנו חול להתפלל מנחה אחר כך. אבל בשאר ימי חול רשאי לענות ברכו ולהתפלל מנחה אחר כך. ואין לומר שלאחר שענה ברכו ועשאו לילה איך יתפלל מנחה ויעשנו יום, כיון שתפילת מנחה שוה לתפילת ערבית, ואין שום הבדל ביניהם (זולת אמירת קדושה בחזרת הש"צ במנחה). ושם דחה סברת האומרים שאם ענה ברכו אפילו בחול לא יתפלל עוד מנחה, דהוי תרתי דסתרי, עיי"ש.

ובילקוט יוסף (שבת ח"א כרך א עמ' תשצח) הביא תשובת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל בכת"י בד"ז, ושם הביא דברי שו"ת זכור ליצחק הררי (סי' ע) שחילק בין שבת לחול, שדוקא בשבת החמירו בזה, דכיון שקבלו הציבור שבת עליהם, יחיד המאחר לבוא ומתפלל מנחה שם מעיד על עצמו שכבוד שבת קל בעיניו ופושע הוי שעושהו חול אצלם, משא"כ בימי חול שלא אכפת לן בין יום ללילה, ע"כ.

בסיכום: מי שענה ברכו ממנין מוקדם קודם השקיעה, והוא עדיין לא התפלל מנחה, יכול להתפלל מנחה לאחר מכן ללא כל חשש.  

מאת הרב יניב בוזגלו שליט"א

מאת הרב יניב בוזגלו שליט"א

שתף עם חברים

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב telegram
Telegram
הרב עופר ארז

בעניין האבות הקדושים

ממשיכים לעסוק בעניין האבות הקדושים נגיד בקצרה נקודה שקצת דיברנו עליה בשבוע שעבר. הגמרא במסכת ברכות אומרת שאין קורין אבות אלא לשלושה, לאברהם

Read More »
תרגום לשפות »
כלי נגישות

השאירו פרטים לברכה אישית מהרב עופר ארז שליט"א

עופר ארז