Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
product

האם מותר לאשה להסיר בשבת את האיפור שעל פניה?

הרב עופר ארז הסרת איפור בשבת

תוכן עניינים

תשובה: בספר אורחות שבת ח"א (עמ' תנב) כתב שאין איסור להסיר איפור מעל פניה ברחיצה או בהסרת לאק מציפורניה על ידי אציטון וכדו'. שדוקא במלאכת כותב מצינו איסור במלאכה הפכית של מחיקה, אבל במלאכת צובע לא מצינו איסור מלאכה בפעולה הנגדית, והביאו שכן דעת הגאון רבי נסים קרליץ להקל בזה. אולם מרן הגר"ע יוסף זצ"ל בספרו חזון עובדיה (שבת ח"ה עמ' יא) כתב לאסור בזה, וציין לדברי הגרש"ז אויערבך (שולחן שלמה שבת ח"א עמ' תעח) והשמירת שבת כהלכתה (פי"ד סעי' סג). ובשולחן שלמה (שם) ביאר טעמו משום שהסרת הלקה היא על מנת לחזור ולצבוע מחדש, וכמו שבמלאכת מוחק חייב כשמוחק על דעת לחזור ולכתוב, הוא הדין במלאכת צובע, ע"כ.

וע"ע בפסקי תשובות (סי' שמ סוף סק"ה) שהביא בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל שאם חל ליל טבילתה בליל שבת ושכחה להוריד האיפור מערב שבת, יש להורידו על ידי גויה, ואם אין גויה ראוי לירא שמים לדחות הטבילה לאחר השבת, ולפי ראות עיני המורה.

בסיכום: אסור להסיר איפור בשבת, אפילו אם רק שוטפת פניה במים. ויש מתירים להסיר איפור בשבת. 

מאת הרב יניב בוזגלו שליט"א

מאת הרב יניב בוזגלו שליט"א

מאת הרב יניב בוזגלו שליט"א

שתף עם חברים

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב telegram
Telegram
תרגום לשפות »
כלי נגישות

השאירו פרטים לברכה אישית מהרב עופר ארז שליט"א

עופר ארז